تحویل رستوران

تامین مواد اولیه و آموزش جهت پخت
طراحی و برنامه ریزی سیستم مالی مجموعه

قرارداد

ارائه نقشه تاسیسات شامل:گاز،برق،آب و فاضلاب
بازدید تکنسین جهت اجرای صحیح نقشه
چیدمان لوازم،نصب و آموزش
تامین مواد اولیه و آموزش جهت پخت

مشاوره

بازدید و برداشت اولیه از محل
مشاوره و برنامه ریزی جهت تهیه منو
ارائه نقشه جانمایی دستگاه ها ولوازم
ارائه لیست لوازم و دستگاه های مورد نیاز